Váš správny ťah...
 
 

Vstúpte

Kto smeAdvokátska kancelária s pôsobnosťou v Trenčianskom kraji

Advokátska kancelária A | K | J | K s. r. o. s pôsobnosťou v Trenčianskom kraji je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom poskytovania právnych služieb. Svoje profesionálne právne služby poskytujeme prostredníctvom tímu právnikov domácim ako aj zahraničným klientom, a to nielen v lokalite Trenčianskeho kraja, ale na celom území Slovenskej republiky. V našej kancelárii dbáme predovšetkým na kvalitu, včasnosť a efektivitu poskytovaných služieb. Vzťahy s našimi klientmi sú vždy založené na dôvere a diskrétnosti. Pri práci sa zameriavame na každého klienta individuálne, rovnako tak pristupujeme k jeho požiadavkám a potrebám.

 

Členovia nášho tímu a spolupracovníci disponujú odbornými a etickými kvalitami, ktoré im umožňujú poskytovať právne služby podľa najvyšších štandardov. Svoje odborné znalosti neustále prehlbujeme účasťou na seminároch a konferenciách ako aj pravidelným sledovaním vývoja aktuálnej judikatúry a štúdiom najnovšej odbornej literatúry.

 

V záujme komplexnosti poskytovaných riešení spolupracujeme s notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi, tlmočníkmi, konkurznými a reštrukturalizačnými správcami a odborníkmi z oblastí účtovníctva, daňového poradenstva, geodézie a pod.

 

Pre maximálnu spokojnosť klienta sa snažíme držať krok s vývojom informačných technológií a za týmto účelom používame pri našej práci a v komunikácii s úradmi zaručený elektronický podpis (ZEP) umožňujúci poskytovať naše služby rýchlejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie.

JUDr. Jakub Križan, advokát a konateľ
JUDr. Ján Kršiak, advokát a konateľ
JUDr. Erik Magál, advokát a konateľ

Naše službyNašim cieľom je poskytovať právne služby vždy v najlepšom záujme klienta

Právne služby poskytujeme najmä v oblasti:


Naša kancelária sa zameriava a špecializuje na trestné právo. V oblasti trestného práva zabezpečujeme obhajobu obvinených v trestnom konaní ako aj zastupovanie poškodených v trestnom konaní pri uplatnení ich práv vrátane podania trestného oznámenia až po uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní.
V rámci obchodného práva poskytujeme komplexné právne služby obchodným spoločnostiam a samostatne zárobkovo činným osobám v sporovej ako aj nesporovej oblasti, vrátane zmluvného práva, právneho auditu (due diligence) zmluvných vzťahov, zastupovania klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach a pod.

V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme svoje právne služby a poradenstvo klientom najmä v súvislosti so založením a vznikom slovenských obchodných spoločností, zmenami v týchto spoločnostiach, ich zánikom, vrátane vypracovania a posúdenia potrebnej dokumentácie.
Naša kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti registrácie subjektov do registra partnerov verejného sektora. Pre našich klientov zabezpečujeme konzultačné služby, samotnú registráciu do registra partnerov verejného sektora ako aj zabezpečenie pravidelného overenia zapísaných údajov prípadne ich zmeny podľa individuálnych potrieb klienta.
Do rámca právnych služieb poskytovaných našou kanceláriou v oblasti občianskeho práva patrí nesporová agenda zahŕňajúca zmluvné právo a v jeho medziach vypracovanie, posúdenie či pripomienkovanie štandardnej a neštandardnej zmluvnej dokumentácie ako aj zastupovanie klientov a poskytovanie právneho poradenstva v nesporových konaniach, a to najmä v dedičskom konaní, pri spisovaní závetov a dedičských dohôd.

V oblasti sporovej agendy občianskeho práva zabezpečujeme zastupovanie klientov v súdnych konaniach o ochranu osobnosti, vlastníckych žalobách, v konaní o neplatnosť dražby, pri zrušení a vyporiadaní podielového/bezpodielového spoluvlastníctva, v sporoch o náhradu škody či vydaní bezdôvodného obohatenia a iných sporoch.

Do rámca našich právnych služieb v oblasti občianskeho práva patrí aj oblasť práva duševného vlastníctva a rodinného práva.
Naša kancelária sa špecializuje na právo nehnuteľností a svojim klientom poskytuje právne služby súvisiace s akvizíciou nehnuteľností, prenájmom nehnuteľností, rôznymi spôsobmi nakladania s nehnuteľnosťami či vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam.

Pre našich klientov zabezpečujeme vypracovanie, pripomienkovanie a posúdenie najrôznejších typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov a to podľa špecifických potrieb klienta, najmä kúpnych, darovacích, nájomných zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve, zmlúv o zriadení vecného bremena a iných zmlúv o úprave práv k nehnuteľnostiam.
Naša kancelária poskytuje komplexný právny servis súvisiaci s vymáhaním a správou pohľadávok, a to počnúc mimosúdnym vymáhaním, následne prípadným súdnym vymáhaním na všeobecnom resp. na rozhodcovskom súde až nakoniec núteným vymáhaním prostredníctvom exekúcie. V rámci vymáhania pohľadávok sa zameriavame na predchádzanie vzniku rizikových pohľadávok a ich zabezpečenie za účelom zvýšenia ich reálnej vymožiteľnosti.
V oblasti pracovného práva poskytujeme právne služby a právne poradenstvo tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom, a to najmä v súvislosti s uzatváraním a skončením pracovného pomeru (vypracovanie pracovných zmlúv a dokumentov súvisiacich s ich ukončením), vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Okrem toho poskytuje právne poradenstvo súvisiace s širokým okruhom problémov upravených pracovnoprávnymi normami, ako napr. dočasným prideľovaním zamestnancov, vypracovanie interných smerníc zamestnávateľov a rovnako zastupovanie klientov pred súdom v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi.
Naša kancelária poskytuje svojim klientom právne poradenstvo týkajúce sa širokého okruhu záležitostí spadajúcich do oblasti správneho práva vrátane zastupovania klientov pred orgánmi verejnej správy v najrôznejších správnych konaniach vrátane katastrálneho, územného, stavebného, vyvlastňovacieho či priestupkového konania. Svoje služby poskytujeme klientom ďalej aj v súdnych konaniach proti orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy v rámci správneho súdnictva.

Do rámca nami poskytovaných právnych služieb patrí aj zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej správy ako aj obhajoba klientov v trestnom konaní.

KontaktNájdete nás v Trenčíne a Martine

Kontaktný formulár

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kancelária v Trenčíne

A | K | J | K s. r. o.
advokátska kancelária | law firm
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
(budova Trenčianskeho samosprávneho kraja)

M: +421 903 272 345
E: office@ak-jk.sk

MAPA
Kancelária v Martine

A | K | J | K s. r. o.
advokátska kancelária | law firm
Andreja Kmeťa 15, 036 41 Martin
(budova Casabanka)

M: +421 902 355 779
E: office@ak-jk.sk

MAPA